Shunts 400A 100mV Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivatore di corrente 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400 A 100 mV Derivador amperímetro 400A 100mV Shunt400A100mV Current Shunt Resistors 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV RU-DA SHUNT ITALY DIN 43703

Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivatore di corrente 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400 A 100 mV Derivador amperímetro 400A 100mV Shunt400A100mV Current Shunt Resistors 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV Shunts 400A 100mV RU-DA SHUNT ITALIA DIN 43703

Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivatore di corrente 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400 A 100 mV Derivador amperímetro 400A 100mV Shunt400A100mV Current Shunt Resistors 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV RU-DA SHUNTITALIA DIN 43703

Current Shunt 400A 100mV Class 0,5

Current Shunt 400A 100mV Class 0,5 ▬▬Datasheet▬▬

Nebenwiderstand 400A 100mV Klasse 0,5

Nebenwiderstand 400A 100mV Klasse 0,5 ▬▬technische-Unterlage▬▬

Résistance de shunt 400A 100mV Classe 0,5

Résistance de shunt 400A 100mV Classe 0,5 ▬▬▬Fiche-Technique▬▬▬

Derivatore 400A 100mV Classe 0,5

Derivatore di corrente 400A 100mV Classe 0,5 ▬▬Scheda-tecnica▬▬

RU-DA SHUNT ITALY Top quality shunts made in Italy
Shunt 400Ampere 100millivolt Derivatore di corrente 400Ampere 100millivolt Nebenwiderstand 400Ampere 100millivolt Nebenwiderstande 400Ampere 100millivolt Dérivateur 400Ampere 100millivolt Derivador (shunt) de corriente continua 400 Ampere 100 millivolt Derivador amperímetro 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV DIN 43703
RU-DA SHUNT ITALIA RU-DA SHUNT ITALY

Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALY
RU-DA SHUNT ITALY RU-DA SHUNT ITALIA 400A 100mV DIN 43703 SHUNT400A SHUNT400AMPS SHUNT 400AMPS
SHUNT ITALIA
RU-DA SHUNT ITALY
previous arrow
next arrow

Products:

Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 2,5A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 3A 60mV Nebenwiderstand
RU-DA SHUNT ITALY Derivatore di corrente 5Ampere 60millivolt - Shunt 5Ampere 60millivolt -150millivolt Nebenwiderstände 5Ampere 60millivolt - Derivateur 5Ampere 60millivolt RU-DA SHUNT ITALIA
RU-DA SHUNT ITALY Derivatore di corrente 8Ampere 60millivolt - Shunt 8Ampere 60millivolt -150millivolt Nebenwiderstände 8Ampere 60millivolt - Derivateur 8Ampere 60millivolt RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 10A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 15A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 25A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 40A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 50A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 60A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 100A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 160A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 200A 60mV SE Nebenwiderstand
Shunt 200A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 250A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 300A 60mV E Nebenwiderstand
Shunt 300A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 350A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 400A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 500A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 600A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 800A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1000A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1500A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 2000A 60mV
Shunt 2500A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 3000A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 5000A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 7000A 60mV Nebenwiderstand Dérivateur RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 8000A 60mV Nebenwiderstand Dérivateur
Shunt 10000A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 12000A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
Shunt 1A 60mV Nebenwiderstand
RU-DA SHUNT ITALY RU-DA SHUNT ITALIA
SHUNT ITALIA
RU-DA SHUNT ITALY
RU-DA SHUNT ITALY RU-DA SHUNT ITALIA
SHUNT ITALIA
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1A 60mV Shunts 1A 60mV Nebenwiderstand 1A 60mV Nebenwiderstande 1A 60mV Dérivateur 1A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 1A 60mV Résistance de shunt 1A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 2,5A 60mV
Shunt 2,5A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 3A 60mV Shunts 3A 60mV Nebenwiderstand 3A 60mV Nebenwiderstande 3A 60mV Dérivateur 3A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 3A 60mV Résistance de shunt 3A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 3A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 5A 60mV Shunts 5A 60mV Nebenwiderstand 5A 60mV Nebenwiderstande 5A 60mV Dérivateur 5A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 5A 60mV Résistance de shunt 5A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 5A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 8A 60mV Nebenwiderstand 8A 60mV Nebenwiderstande 8A 60mV Dérivateur 8A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 8A 60mV Résistance de shunt 8A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 8A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 10A 60mV Nebenwiderstand 10A 60mV Nebenwiderstande 10A 60mV Dérivateur 10A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 10A 60mV Résistance de shunt 10A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 10A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 15A 60mV Nebenwiderstand 15A 60mV Nebenwiderstande 15A 60mV Dérivateur 15A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 15A 60mV Résistance de shunt 15A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 15A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 25A 60mV Nebenwiderstand 25A 60mV Nebenwiderstande 25A 60mV Dérivateur 25A 60mV Derivador (shunt) de corriente continua 25A 60mV Résistance de shunt 25A 60mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 25A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 40A 60mV
Shunt 40A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 50A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 50A 60mV
Shunt 60A 60mV
Shunt 60A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 100A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 100A 60mV
Shunt 160A 60mV
Shunt 160A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 200A 60mV SE
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 200A 60mV
Shunt 200A 60mV
Shunt 200A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 250A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 250A 60mV
Shunt 300A 60mV E
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 300A 60mV
Shunt 300A 60mV
Shunt 300A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 350A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 350A 60mV
Shunt 400A 60mV
Shunt 400A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 500A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 500A 60mV
Shunt 600A 60mV
Shunt 600A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 800A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 800A 60mV
Shunt 1000A 60mV
Shunt 1000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 1500A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1500A 60mV
Shunt 2000A 60mV
Shunt 2000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 2500A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 2500A 60mV
Shunt 3000A 60mV
Shunt 3000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 4000A 60mV
Shunt 4000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 5000A 60mV
Shunt 5000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
6000A 60mV RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 6000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 7000A 60mV RU-DA SHUNT ITALY


RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 7000A 60mV
Shunt 8000A 60mV
Shunt 8000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 10000A 60mV
Shunt 10000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 12000A 60mV
Shunt 12000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 15000A 60mV Nebenwiderstand
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 15000A 60mV
Shunt 18000A 60mV Nebenwiderstand 18000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 18000A 60mV
Shunt 20000A 60mV Nebenwiderstand 20000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 20000A 60mV
Shunt 25000A 60mV Nebenwiderstand 25000A 60mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 25000A 60mV
Shunt 1A 100mV Nebenwiderstand 1A 100mV Nebenwiderstande 1A 100mV Dérivateur 1A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 1A 100mV Résistance de shunt 1A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 2A 100mV Nebenwiderstand 2A 100mV Nebenwiderstande 2A 100mV Dérivateur 2A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 2A 100mV Résistance de shunt 2A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 2A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 100A 100mV Nebenwiderstand 100A 100mV Nebenwiderstande 100A 100mV Dérivateur 100A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 100A 100mV Résistance de shunt 100A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 100A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 250A 100mV Nebenwiderstand 250A 100mV Nebenwiderstande 250A 100mV Dérivateur 250A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 250A 100mV Résistance de shunt 250A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 250A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 400A 100mV Nebenwiderstand 400A 100mV Nebenwiderstande 400A 100mV Dérivateur 400A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 400A 100mV Résistance de shunt 400A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 400A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 1000A 100mV Nebenwiderstand 1000A 100mV Nebenwiderstande 1000A 100mV Dérivateur 1000A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 1000A 100mV Résistance de shunt 1000A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1000A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 2000A 100mV Nebenwiderstand 2000A 100mV Nebenwiderstande 2000A 100mV Dérivateur 2000A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 2000A 100mV Résistance de shunt 2000A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 2000A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 3300A 100mV Nebenwiderstand 3300A 100mV Nebenwiderstande 3300A 100mV Dérivateur 3300A 100mV Derivador (shunt) de corriente continua 3300A 100mV Résistance de shunt 3300A 100mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 3300A 100mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 1,5A 150mV Nebenwiderstand 1,5A 150mV Nebenwiderstande 1,5A 150mV Dérivateur 1,5A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 1,5A 150mV Résistance de shunt 1.5A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1,5A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 4A 150mV Nebenwiderstand 4A 150mV Nebenwiderstande 4A 150mV Dérivateur 4A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 4A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 4A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 15A 150mV Nebenwiderstand 15A 150mV Nebenwiderstande 15A 150mV Dérivateur 15A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 15A 150mV Résistance de shunt 15A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 15A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 80A 150mV Nebenwiderstand 80A 150mV Nebenwiderstande 80A 150mV Dérivateur 80A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 80A 150mV Résistance de shunt 80A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 80A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 150A 150mV Nebenwiderstand 150A 150mV Nebenwiderstande 150A 150mV Dérivateur 150A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 150A 150mV Résistance de shunt 150A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 150A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 300A 150mV Nebenwiderstand 300A 150mV Nebenwiderstande 300A 150mV Dérivateur 300A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 300A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 300A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 500A 150mV Nebenwiderstand 500A 150mV Nebenwiderstande 500A 150mV Dérivateur 500A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 500A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 500A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 600A 150mV Nebenwiderstand 600A 150mV Nebenwiderstande 600A 150mV Dérivateur 600A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 600A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 600A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 800A 150mV Nebenwiderstand 800A 150mV Nebenwiderstande 800A 150mV Dérivateur 800A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 800A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 800A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 1500A 150mV Nebenwiderstand 1500A 150mV Nebenwiderstande 1500A 150mV Dérivateur 1500A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 1500A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 1500A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 2500A 150mV Nebenwiderstand 2500A 150mV Nebenwiderstande 2500A 150mV Dérivateur 2500A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 2500A 150mV RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 2500A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 4000A 150mV Nebenwiderstand 4000A 150mV Nebenwiderstande 4000A 150mV Dérivateur 4000A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 4000A 150mV RU-DA SHUNT ITALY DIN 43703
Shunt 4000A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 6000A 150mV Nebenwiderstand 6000A 150mV Nebenwiderstande 6000A 150mV Dérivateur 6000A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 6000A 150mV RU-DA SHUNT ITALY DIN 43703
Shunt 6000A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
Shunt 10000A 150mV Nebenwiderstand 10000A 150mV Nebenwiderstande 10000A 150mV Dérivateur 10000A 150mV Derivador (shunt) de corriente continua 10000A 150mV RU-DA SHUNT ITALY DIN 43703
Shunt 10000A 150mV
RU-DA SHUNT ITALIA
15000A 150mV
RU-DA SHUNT ITALY
Shunt 15000A 150mV

RU-DA
Leader in current shunts manufacturing.

Almost 40 years of presence in this sector.

Thanks to CAD/CAM 2D and 3D systems, we design and produce all types of shunts using CNC machines.
We use for our current shunt resistors the highest quality raw materials available, with a significant amount coming from the German market.

RU-DA SHUNT ITALY © Copyright RU-DA SHUNT ITALIA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
This website uses cookies to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept” / "Accetta", you consent to the use of all the cookies.

Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.

Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die relevanteste Erfahrung zu bieten, indem Sie sich an Ihre Präferenzen und wiederholten Besuche erinnern. Indem Sie auf "Akzeptieren" / "Accetta" klicken, stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu.

Ce site Web utilise des cookies pour vous offrir l’expérience la plus pertinente en mémorisant vos préférences et vos visites répétées. En cliquant sur "Accepter " / "Accetta", vous consentez à l’utilisation de tous les cookies.

Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices